O projektu

Porozumění, Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, Technologie

PROSIT

Projekt PROSIT v Plzni řeší rozvoj kompetencí všech žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce, kdy s nástupem Průmyslu 4.0 budou potřeba absolventi škol se schopností být kreativní, umět řešit problémy a využívat moderní technologie. 

Projekt přispěje k vytvoření prostředí motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka a rozvoji nadání u všech žáků prostřednictvím klíčových aktivit:
• KA 01: Řízení projektu
• KA 02A: Proinkluzivní koutky
• KA 02B: Aktivity v Centru robotiky pro pedagogy a asistenty pedagogů
• KA 02C: Aktivity v Centru robotiky pro žáky
• KA 02D: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce formou spolupráce se zaměstnavateli
• KA 03: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání
• KA 04: Vyhodnocení naplnění cílů projektu a přispění projektu k vytváření proinkluzivního prostředí škol

Cílem projektu je využít místní potenciál a již fungující vazby za účelem rozšíření příležitostí pro žáky se SVP i žáky nadané. 

Cílem je nastavit efektivní spolupráci všech zapojených aktérů při práci s cílovou skupinou, sdílení příkladů dobré praxe jak na území města Plzeň, tak na celorepublikové úrovni.

K naplnění cílů přispěje vybavení získané v rámci projektu:

Vybavení Proinkluzivních koutků:
– výukové a robotické stavebnice pro rozvoj kreativity
– dotyková multifunkční obrazovka pro rozvoj spolupráce
– tablety pro vzdělávání všech žáků
– sety měřících senzorů
– sady pro základy kódování a rozvoj logického myšlení
– zázemí pro koutky

Vybavení potřebné pro realizaci aktivit ve spolupráci s Centrem robotiky a zaměstnavateli